Farský kostol – história

Najvýznamnejšou stavebnou pamiatkou v obci je väčšia sakrálna stavbawrite my essay online review rímskokatolíckeho farského kostola svätého Jána Krstiteľa, nachádzajúca sa uprostred zelene stromov v areáli trojuholníkového pôdorysu umiestneného v strede väčšieho voľného priestranstva návsi obce.
V zachovalej podobe predstavuje pozdĺžna jednoloďová stavba kostola vlastne symbiózu dvoch stavebných období súčasného kostola.
Kým časovo staršia veža so zaujímavou neobvykle členitou strechou, predstavovaná na západnom priečelí kostola, je baroková z roku 1759, tak how to write a cause and effect essay samotný neobvykle vysoký korpus kostola pochádza z jeho klasickej fázy výstavby z rozmedzia jedenástich rokov 1840 – 1851.
Najstaršie údaje o stavebnom vývoji moravskojánskeho farského kostola čerpáme bližšie zo zachovaných kanonických vizitácií.
Najstarší známy, žiaľ bližšie slohovo, stavebne a vzhľadovo neurčený kostol bol zničený počas požiaru obce v roku 1609.
Výstavba nového kostola bola zásluhou vtedajšieho zemného patróna v obci kráľovského taverína Adama Batthyányiho ukončená vysvätením biskupom Hyacintom Makripodárym dňa 29. augusta 1655, pričom bol kostol zasvätený svätému Jánovi Krstiteľovi.
O tejto uvedenej etape rozhodujúceho, pravdepodobne barokového výzoru kostola sa bližšie hoci kuso a zlomkovite, dozvedáme z dvoch kanonických vizitácií svätojánskeho kostola, pochádzajúcich z rokov 1788 a 1811.
V staršej vizitácii sa v úvodnej časti píše „Paragraf 1 O polohe kostola: materský kostol bol dávno vystavaný farníkmi v hornej časti mestečka, pohodlne prístupný, kvôli požiaru je izolovaný od sedliackych i meštianskych domov. Rieka ho neobmýva, je pri ňom cintorín obklopený starým múrom, je schválený, oddávna až po dnes slúži na bezplatné pochovávanie výlučne pre katolíkov.
V ďalšej časti„Paragraf 2 O vnútornom a vonkajšom usporiadaní kostola a sakristie“ je uvedené:Kostol je vybudovaný z pevného materiálu, pokrytý šindľom, strecha, keďže zateká, vyžaduje opravu. Štvorcová veža nadväzuje na telo kostola. Bola postavená v roku 1759 z pevného materiálu. Má šindľovú strechu. Kostol i so sanktuáriom má dĺžku 13 siah, šírku 3 siahy, výšku 3 siahy.
Hudobný chór (chorus musicorum) je umiestnený na konci lode kostola pri bráne. Je drevený s maľbami apoštolov.
Veža je novopostavená z pevného materiálu. Vystavaná bola v roku 1759. Jej výška spolu s dvojitou šindľovou strechou je 14 siah, dĺžka 2 siahy, šírka 1,5 siahy. Má 4 veľké a 6 malých okien. Sú na nej slnečné hodiny. Nemá kryptu.
Kostol má spolu so sakristiou 4 brány opatrené hrebeňmi, bez pokladničiek. Vystavaný bol sčasti cirkvou, sčasti obecnou prácou, nevie sa však kedy. Nie je známe, čo kto z pánov venoval na jeho výstavbu.
Kostol tohto mestečka bol vysvätený krížmi na krížových múroch, nevie sa však ktorým z biskupov. Ako sa však zdá podľa výzdoby počas hodov, vykonal to kardinál Kollenics, ako je zrejmé z podstavca kamenného oltára zasväteného patrónovi kostola.
Od času budovania tento kostol prešiel mnohými zmenami. Pánom Michalom Miklerom, bol o polovicu zväčšený. Nieje známe za ktorého farára bol vystavený. Posledná zmena sa udiala v súvislosti s vežou. Aby pri ľudových nepokojoch neboli zničené oltáre a iné vybavenie kostola, bola v roku 1759 (Matej Held – pozn. autora) vystavaná z pevného materiálu veža. Dnes je kostol zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi.
V ďalšej časti “ Paragraf 3 O vnútornej výzdobe kostola a sakristie sa uvádza: „Katedra kostola je stará rôznofarebná s obrazmi štyroch evanjelistov. Stojí pri tehlovom múre pri oltári sv. Panny Márie.
Celkovo sú štyri oltáre:
Prvý veľký, starý, sv. Jána Krstiteľa s jeho sochou. Dnes nenesie sanktuárium a kvôli vysväteniu kostola niesť nemôže. Druhý zo strany evanjelií je Panny Márie Sedembolestnej, ktorá drží v rúchu Krista. Tretí je zasvätený sv. Jozefovi. Posledný zo strany biskupského stolca (katedry) je tiež zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi. Kostolu ho venovala Judita dcéra Gabriela Erdödyho.
Všetky sú na neporušených podstavcoch, sčasti boli vysvätené kardinálom Kollenicsom, sčasti sufragánom Imrichom Esterházym. Kalichy, misy, tri obrúsky a prikrývky oltára tkané na týchto oltároch sa nacházajú.
Tabernákulum v strede veľkého oltára je drevo prispôsobené na uchovávanie monštrancií so svietnikom na osem sviec. Už sa tam však neuschovávajú okrem cibória- to je tam neustále.
Nad tabenákulom bez baldachýnu je umiestnený obraz Panny Márie s krížom a dvoma pyramídami https://espanolfarmacia.net/comprar-priligy-generico/. Po bokoch oltára sú potom zavesené obrazy sv. Antona z Padovy a sv. Jozefa.
Po bokoch kostola sú zavesené ďalšie obrazy, všetky sú v dobrom stave. Pred oltárom je 36 lavíc. Sakristia je spojená so sanktuáriom. Jej dĺžka je 2 siahy a šírka je 1,5 siahy. Je v nej skriňa na uschovávanie rúch, alby a kalichov, pričom končí vizitácia popisom cintorína.
V novšej vizitácii „Fary mestečka Svätý Ján“, uskutočnenej o 23 rokov neskôr v roku 1811, sa v časti „Paragraf 1 O polohe kostola“, že Materský kostol sv. Jána Krstiteľa je postavený z pálených tehál, pokrytý šindľom. Bol vysvätený biskupom Hyacintom Makripodárym 21. augusta 1655, ako je uvedené v dokladoch. Má tri oltáre.
Kostol je chudobný a vlhký, potrebám ľudu nepostačuje. Oltáre sú napadnuté červotočom a steny pukajú. Je nutné kostol obnoviť.
Po kontrole stavu liturgických predmetov, zapísaných v protokoloch kostola, sa zistilo, že ich nie je nadbytok, nateraz postačujú. Časti slúžiace pospolitosti sa vždy po 40 dňoch obnovujú.
Zistené výsledky a poznatky z vizitácie sú sústredené v záverečnej časti „Pozorovania vizitátora“ sa uvádzajú v 1 bode: Kostol je prostý, vlhký, pojať ľud nepostačujúci. Bolo by treba jednať s príslušným patrónom, aby boli niektoré veci uložené na suchšom mieste. Lepšie bi bolo pričiniť sa o nový kostol, ktorý by však iba ťažko mohol byť rýchlejšie vybudovaný. Zatiaľ by však starý kostol aspoň nejako mohol byť očistený a veľký oltár by mal biť opravený.
K obnoveniu kostola prišlo až o 27 rokov neskôr v roku 1840, aby po rokoch úsilia vtedajšieho správcu fary a farníkov bolo v roku 1851 zavŕšené a kostol dostal dnešnú konečnú podobu.
Odvtedy bol kostol už iba udržiavaný bez väčších stavebných zásahov podľa skromných finančných možností farnosti. Osobitne v posledných rokoch od roku 1994, keď bol po príchode predošlého správcu farnosti Petra Haramiu kostol po 49 rokoch vymaľovaný, opravené oltáre bratislavskou firmou Olšavský v hodnote 350 tisíc korún, pričom bolo zavedené v kostole ústredné elektrické kúrenie.

 


Comments are closed.